Đơn vị trực thuộc

Khoa Kinh tế - Dịch vụ


KHOA KINH TẾ - DỊCH VỤ

1. Chức năng:

       - Bộ môn Kinh Tế - Dịch Vụ là bộ môn trực thuộc Ban Giám Hiệu, chịu trách nhiệm chuyên môn, và đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những nghề thuộc bộ môn trực tiếp quản lý. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng từng môn học

     -Theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc học tập, phối hợp với phòng Đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập và thi tốt nghiệp.

       - Quản lý máy móc, phương tiện phục vụ cho dạy và học của bộ môn

2. Nhiệm vụ:

      - Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn là đào tạo nguồn nhân lực về kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ nhà hàng, quản trị du lịch có kiến thức, kỹ năng thực hành tốt, trong đó học sinh, sinh viên là nhân vật trung tâm, với mục tiêu đào tạo là người học có trình độ chuyên môn tốt, thực hành nghề nghiệp thành thạo, chủ động sáng tạo trong học tập và thành công trên con đường sự nghiệp.

    - Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, bộ môn đã xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học. Quản lý đề cương và nội dung của môn học, có thể trao đổi góp ý kiến về phương pháp giảng dạy ở một số giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên tiếp nhận nội dung của bài giảng

     - Bộ môn phối hợp với giảng viên từng môn học để làm rõ yêu cầu môn học, đề thi, chấm thi hoặc kiểm tra từng phần môn học theo đúng quy định của Ban Giám Hiệu và theo kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng nghế Tây Ninh.

     - Định kỳ tổ chức dạy dự giờ để rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

 3. Chuyên ngành đào tạo:

Trình độ đào tạo

Tên ngành/ nghề

Ghi chú

Cao đẳng

Kế toán doanh nghiệp

 

Trung cấp

Kế toán doanh nghiệp

 

Nghiệp vụ nhà hàng

 

Quản trị du lịch

 

Sơ cấp

 


4.  Đội ngũ nhân sự: