Giới thiệu

02:07 | 07/03/2020
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu Trường Cao đẳng nghề; Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2015.
02:07 | 07/03/2020
02:07 | 07/03/2020
Trường Trung cấp nghề Tây Ninh đào tạo trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động xã hội theo hướng chính quy và hiện đại. Chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề hội nhập tốt với thị trường lao động của khu vực.