Đơn vị trực thuộc

Phòng Tổ chức Hành chính

09:36 | 26/03/2020

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính – tổng hợp, quản trị, văn thư - lưu trữ, công tác thi đua khen thưởng, kỹ luật, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, kiểm tra các văn bản hành chính do các phòng, khoa soạn thảo theo quy định hiện hành, công tác bảo vệ, tạp vụ, quản lý ôtô, việc sử dụng xe ôtô và lái xe.

2. Nhiệm vụ:

Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau;

- Công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, tuyển dụng bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng lương, khen thưởng kỹ luật. Công tác tuyên huấn, tổ chức các phong trào.

- Công tác hành chính, quản trị chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ viên chức, giáo viên và người lao động;

- Đảm bảo việc thực hiện nội qui làm việc cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong trường;

- Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yên cầu của lãnh đạo;

-Thực hiện công tác văn thư lưu trữ;

Thực hiện các thủ tục, chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, giáo viên và các chế độ phụ cấp ưu đải, chế độ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên;

- Quản lý, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất nhà của trường;

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ;

- Liên hệ các quan, đơn vị để giải quyết các thủ tục hành chính;

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3.  Đội ngũ nhân sự:


Các tin khác