Đơn vị trực thuộc

Phòng Đào Tạo


PHÒNG ĐÀO TẠO

1.        Chức năng:

- Xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô phát triển, cơ cấu ngành nghề, nội dung và phương pháp đào tạo.

- Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

- Quản lý đào tạo, bồi dưỡng các hệ chính quy, ngắn hạn, thường xuyên, …

2.        Nhiệm vụ

- Xây dựng phương hướng của Trường trong lĩnh vực đào tạo về mục tiêu, quy mô, cơ cấu ngành nghề, nội dung và phương pháp đào tạo.

- Tổ chức xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo.

- Chủ trì tổ chức và thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của toàn trường; điều hoà phối hợp hế hoạch của các Khoa, Bộ môn; hướng dẫn các Khoa, Bộ môn xây dựng và sử dụng hệ thống tài liệu học tập, hệ thống thông tin tư liệu, xưởng thực hành và các phương tiện giảng dạy, học tập.

- Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu. Tổ chức đánh giá, xét duyệt các tài liệu và giáo  trình nói trên.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác học tập và thi đối với tất cả các cấp trình độ.

- Quản lý tổng hợp số tiết giảng dạy của giáo viên và phối hợp với phòng Hành chính tính toán phụ cấp giảng dạy.

- Quản lý kết quả học tập của Học sinh, xác nhận điểm số và quản lý việc cấp phát, thu hồi, sao y các loại văn bằng, chứng chỉ do Hiệu trưởng cấp.

- Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo.

- Điều phối khối lượng công tác giảng dạy giữa các Khoa, Bộ môn. Xác định giờ vượt định mức cho giáo viên.

- Quản lý công tác đào tạo ngắn hạn và các loại hình đào tạo khác theo hợp đồng.

- Tổ chức và tổng kết công tác dạy và học trong từng học kỳ.

- Chủ trì tổ chức, thẩm định các điều kiện mở nghề đào tạo mới và bãi bỏ nghề học theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Thanh tra đào tạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy, học tập. Quản lý và hướng dẫn công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Phối hợp Phòng Quản lý học sinh bố trí sử dụng phòng học trong trường.

- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính, Khoa và Bộ môn xác định chỉ tiêu tuyển sinh để xây dựng kế hoạch năm học.

- Phối hợp Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy

3.        Đội ngũ cán bộ:

 1   ThS. Ngô Phương Ý  Trưởng phòng
0912024755  
phuongytayninh@gmail.com
 
 2  ThS. Đỗ Thị Triều Giang  Nhân viên
0978094743
trieugiang.cdn@gmail.com
 
 3  ThS. Nguyễn Thành Thiện    Nhân viên
0913669082
 thien121@gmail.com
 
 4  CN. Đoàn Tất Thiên Kiều  Nhân viên
0968232517
thienkieutayninh@gmail.com
 
  5  ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú Nhân viên 
0984689328
thiennguyen0287@gmail.com
  
Các tin khác