Đơn vị trực thuộc

Phòng Công tác HSSV

09:52 | 26/03/2020

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN1. Chức năng:


 Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho học sinh – sinh viên. Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, chính trị tư tưởng và công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh – sinh viên.     

2. Nhiệm vụ:

+  Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho HS –SV như: Giáo dục chính trị tư tưởng, Giáo dục đạo đức, lối sống, Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Giáo dục thể chất, Tạo điều kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

+ Công tác quản lý HSSV: Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV, Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

+  Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HS –SV theo học kỳ năm học và khóa học.

+  Thường trực hội đồng xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật.

+  Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phong trào, chống tệ nạn xã hội trong trường.

+ Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV

+Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về HSSV.

+Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV.

+ Thực hiện quản lý theo dõi công tác chủ nhiệm của các lớp.

3.  Đội ngũ nhân sự: 

 1   ThS. Nguyễn Thái Hà  
Trưởng phòng
0988 216 114  
thaiha777cdntn@yahoo.com

 
 2  Trần Thị Kiều Bắc  
Nhân viên
0908 704 332
trankieubac1234@gmail.com

 
 3  Nguyễn Quốc Trần Anh    
Nhân viên
0967 886 383
nqtanh2601@gmail.com

 
 4  Nguyễn Thị Phương Lam  
Nhân viên Y tế
0911939622
 Các tin khác