Đơn vị trực thuộc

Phòng Thực tập sản xuất

10:04 | 26/03/2020

PHÒNG THỰC TẬP SẢN XUẤT

1. Chức năng: 

         Phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ có chức năng tham mưu và tổ chức, quản lý hoạt động thực tập, sản xuất và dịch vụ theo chương trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và mục tiêu phát triển hàng hoá và dịch vụ của nhà trường. Tạo cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp sử dụng lao động sau đào tạo.


2. Nhiệm vụ: 

      Xây dựng và trình duyệt các kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất, kế hoạch vật tư, thiết bị và tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa khai thác thiết bị đáp ứng nhu cầu đào tạo và sản xuất trong nhà trường theo kế hoạch năm, quý, tháng;

      Quản lý và điều hành hoạt động thực tập, sản xuất và dịch vụ theo mục tiêu chất lượng, tiến độ và hiệu quả nhằm hoàn thành nội dung, yêu cầu của công tác đào tạo và yêu cầu của các hợp đồng kinh tế;

            Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị, máy móc, công tác an toàn lao động trong thực tập, sản xuất và dịch vụ trong nhà trường; 
          
          Xử lý các sản phẩm do sinh viên, học sinh làm ra từ việc thực tập kết hợp sản xuất.

3.  Đội ngũ nhân sự: 

  
 
     ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Nhung    
Nhân viên 
    0935304328     

 Các tin khác