Thông báo

Thông báo Về việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020

03:30 | 28/07/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


S: 390 /TB – CĐN

Tây ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020.

 

Kính gởi: Trưởng các bộ phận, giảng viên trường.

 

Thực hiện Công văn số 2176/SLĐTBXH-VP ngày 28/7/2020 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội về việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN năm 2020.

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh thông báo đến cácTrưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và giảng viêntrong biên chế nhà trường xem, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện cá nhân đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, báo cáo ngay về Phòng TCHC:

1. Nội dung ( Trích Điều 3, 4, 5 trong Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH):

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng

1. Viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

c) Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng.

2. Viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có một trong các điều kiện sau:

a) Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương hạng ba trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng;

b) Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng.

Điều 4. Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức dự thi thăng hạng

1. Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

2. Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận. Chứng chỉ quy định tại khoản này phải còn trong thời hạn quy định tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

3. Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi.

4. Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Điều 5. Miễn thi tin học đối với viên chức dự thi thăng hạng

Miễn thi tin học đối với viên chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên.

2. Thời gian: từ ngày 29/7/2020 đến 31/7/2020.

Ban giám hiệu yêu cầu các Trưởng phòng, Khoa, Bộ môn và giảng viên trong biên chế thuộc trường xem và thực hiện theo đúng tinh thần, nội dung và thời gian của thông báo.

Trân trọng !

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu;

    - Trưởng bộ phận thuộc trường;

    - Dán thông báo;

    - Lưu VT, TC.

 
Đính kèm Thông tư 31: Thong tu 31- Thang hang.docx
Thông tư 03: Thong tu 03-BLD.docx

Các tin khác