Đơn vị trực thuộc

Bộ môn chung


BỘ MÔN CHUNG

1. Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động giảng dạy các môn: Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch của nhà trường đối với các nội dung chuyên môn thuộc bộ môn phụ trách.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thục hiện công tác hội thảo các chuyên đề, nghiên cứu khoa học, đánh giá, phân loại các sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, giảng viên.

Các tin khác
 
DEMO
WEBSITE