Thông báo

Công văn V/v triển khai Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID – 19 tại cơ quan, đơn vị

06:49 | 23/08/2021
Nội dung chi tiết Công văn số: 6666/BYT-MT V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Tại đây
Phụ lục 3: Mẫu cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với người sử dụng lao động Tại đây
Các tin khác