Sinh viên - Học sinh

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh - Thực tập tại Công ty năm học 2023-2024

10:14 | 05/03/2024

Thực hiện Kế hoạch thực tập năm học 2023-2024 số 732/KH-CĐN ngày 10/9/2023
Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức thực tập cho Sinh viên Cao đẳng Khoá CD08A tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam và Công ty TNHH Sailun Việt Nam giúp trang bị kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp trong môi trường hoạt động thực tiễn của Công ty, doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng kiến thức, kỹ năng tích luỹ trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.Các tin khác