Đơn vị trực thuộc

Phòng Nghiên cứu khoa học

09:59 | 26/03/2020


PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Chức năng: 


Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tế giảng dạy, sản xuất, đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội.

2. Nhiệm vụ: 

  • Làm đầu mối xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược khoa học và công nghệ.

  • Chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường và gắn kết các hoạt động khoa học và công nghệ với các hoạt động đào tạo.

  • Quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của do nhà trường quản lý.


3.  Đội ngũ nhân sự: 

  1    ThS. Nguyễn Tấn Khương   
Phụ trách phòng
0984515153

 
  2    ThS. Lê Thị Thùy         
Nhân viên 
     035 354 3778     

 

Các tin khác